PISARUK, A.; SHATILO, V.; ANTONIUK-SHCHEGLOVA , I.; CHYZHOVA, V.; MEKHOVA, L.; NASKALOVA, S.; KOSHEL , N.; IVANOV, S. Estimating the functional age of the cardiorespiratory system . Ageing and longevity, v. 3, n. 2, p. 41-47, 4 May 2022.