(1)
Pisaruk, A.; Shatilo, V.; Antoniuk-Shcheglova , I.; Chyzhova, V.; Mekhova, L.; Naskalova, S.; Koshel , N.; Ivanov, S. Estimating the Functional Age of the Cardiorespiratory System . A&L 2022, 3, 41-47.