[1]
Pisaruk, A., Shatilo, V., Antoniuk-Shcheglova , I., Chyzhova, V., Mekhova, L., Naskalova, S., Koshel , N. and Ivanov, S. 2022. Estimating the functional age of the cardiorespiratory system . Ageing and longevity. 3, 2 (May 2022), 41-47.